Stichting De Graafschap Verbindt

Sinds de oprichting in 1954 heeft De Graafschap een sterke binding met de regio. In de afgelopen jaren zijn de sociaal maatschappelijke projecten en activiteiten steeds meer zichtbaar. Eind juni 2020 heeft Betaald Voetbal De Graafschap B.V. de stichting 'De Graafschap Verbindt' opgericht. De oprichting van de stichting De Graafschap Verbindt biedt kansen voor duurzame verankering van maatschappelijke projecten en activiteiten in de regio.

DOELSTELLING

De stichting voelt zich verantwoordelijk voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken en wil een kwalitatieve maatschappelijke bijdrage leveren aan de Achterhoek en aangrenzende regio’s. Het welbevinden van de inwoners uit de regio staat daarbij centraal.

In haar visie omschrijft de stichting het volgende:

Voetbal verbindt de samenleving en is van iedereen. De Graafschap is de enige betaald voetbalorganisatie in de Achterhoek en voelt zich betrokken bij de inwoners in de regio. De kennis, middelen en de aantrekkingskracht van De Graafschap worden ingezet door Stichting De Graafschap Verbindt om in brede zin maatschappelijke waarde te creëren voor de samenleving.

HOOFDLIJNEN

Stichting De Graafschap Verbindt wil haar doelen verwezenlijken door:

 • maatschappelijke projecten en activiteiten uit te voeren
 • inwoners uit de regio samen te brengen en te verbinden
 • de naam, het netwerk, het stadion, de spelers (rolmodellen) en de aantrekkingskracht van De Graafschap in te zetten om maatschappelijk meer impact te hebben
 • duurzame maatschappelijke bijdragen te leveren met een langetermijnvisie
 • positieve ervaringen te creëren en mooie herinneringen te bieden

De Graafschap Verbindt heeft daarbij een open houding en werkt graag samen met - en in het verlengde van - bestaande stichtingen en organisaties.

In het maatschappelijke programma voor 2020-2021 beoogt de stichting binnen de volgende thema’s (klik hier voor meer informatie) een bijdrage te leveren:

 • Vitaliteit en gezondheid
 • Participatie
 • Talentontplooiing
 • Leefbaarheid

BESTUUR

 • Rob Holtslag | CCO Pincvision (Voorzitter)
 • Ceril Katuin – Verholt | Regisseur & Procesondersteuning Stadskamer Oost Gelre (Secretaris)
 • Hans te Lindert | Wethouder Jeugd, Sport, Onderwijs Gemeente Aalten
 • Sabine ten Holder | Directeur Seesing Flex (Penningmeester)
 • Hans Martijn Ostendorp | Algemeen directeur Betaald Voetbal De Graafschap

FINANCIEN

Het bestuur van stichting De Graafschap Verbindt werkt onbezoldigd en de stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht inkomsten te verwerven door onder andere fondsen te werven (donaties, schenkingen), het ontvangen van subsidies, samen te werken met maatschappelijke partners en door sponsoring. De (ingezamelde) gelden en goederen worden besteed ten behoeve van het beoogde doel.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN

De stichting is opgericht op 29 juni 2020 en zal een verslag van activiteiten opstellen over de eerste twaalf maanden.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Het eerste boekjaar van de stichting is een verlengd boekjaar en eindigt op 30 juni 2021. Na deze periode zal de stichting een verslag van activiteiten en een jaarverslag schrijven.

MEDEWERKERS

 • Michael Ogubai | Manager MVO
 • Odette Dhondt | Medewerker MVO
 • Mariska Bais | Coördinator MVO

RSIN OF FISCAAL NUMMER

861399110

BANKGEGEVENS

Naam rekeninghouder: Stichting De Graafschap Verbindt
Rekeningnummer: NL 87 RABO 0358 1637 14

CONTACT

Stichting De Graafschap Verbindt
Lijsterbeslaan 101 A, Postbus 249, 7000 AE Doetinchem

Contactpersoon
:
Michael Ogubai (manager MVO)
E: michael.ogubai@degraafschap.nl
T: 0621281713