Gedragsregels en gedragscode

Gedragscode en gedragsregels De Graafschap Voetbalacademie

De Graafschap Voetbalacademie staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen onze organisatie wordt gehanteerd.

De gedragscode bestaat uit twee delen: de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie en discriminatie die het uitgangspunt zijn van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd en de regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Artikel 1 Definities

Seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Agressie
Onder agressie wordt verstaan:Voorvallen waarbij eenieder verbonden aan De Graafschap Voetbalacademie psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Hieronder valt ook pesten.

Discriminatie
Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of aangetast”.De wet beschermt de volgende gronden: ras, afkomst, huidskleur, geloof, levensovertuiging, leeftijd, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, arbeidsduur (fulltime of parttime werk) en soort contract (vast of tijdelijk).


Artikel 2 Gedragsregels voor medewerkers t.a.v. het werken met minderjarigen

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.

7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie of discriminatie is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.


Artikel 3 Klachten

In geval van overtreding van de gedragscode kan daarvan melding gemaakt worden. De vertrouwenscontactpersoon van De Graafschap Voetbalacademie draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe aanleiding bestaat kan een klacht ingediend worden.

Artikel 4 Sancties

Gedragingen die volgens de omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, agressie en discriminatie kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. In geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen kan de sanctie bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie
worden gemeld.

Artikel 5 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode zijn het management en andere leidinggevenden belast.

Deze gedragscode is in december 2016 vastgesteld door het bestuur van de Stichting Talenten Academie (STAA) waarin De Graafschap Voetbalacademie is ondergebracht.

Namens het bestuur van de STAA en MT van De Graafschap Voetbalacademie

George de Jong

--

Vertrouwenscontactpersoon KNVB: tel. 088-0275050 | mail vcp@knvb.nl